De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Chantal van Heeswijk zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (Chantal van Heeswijk) gesloten overeenkomsten.

1. De uitvoering van de overeenkomst

1.1 Chantal van Heeswijk zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
1.2 Voor zover noodzakelijk zal Chantal van Heeswijk de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtgever is verplicht Chantal van Heeswijk te informeren omtrent de voortgang van de ontwikkelingen zodat zij in staat is een goede voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken.

2. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

2.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Chantal van Heeswijk.
2.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Chantal van Heeswijk tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films of andere materialen of elektronische bestanden, eigendom van Chantal van Heeswijk, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derde ter hand zijn gesteld.

3. Naamsvermelding

Indien het werk zich er voor leent zal de opdrachtgever (laten) zorgdragen voor naamsvermelding van Chantal van Heeswijk op of bij het ontwerp. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden zal in onderling overleg worden vastgesteld. Chantal van Heeswijk is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) verwijderen.

4. Garanties, gebruik en licentie

4.1 Chantal van Heeswijk is volledig verantwoordelijk voor het concept c.q. ideeën.
4.2 Chantal van Heeswijk garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
4.3 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Chantal van Heeswijk, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
4.4 Chantal van Heeswijk garandeert dat het geen rechten aan derde terzake van het ontwerp heeft verleend of zal verlenen.
4.5 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Chantal van Heeswijk niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
4.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Chantal van Heeswijk veranderingen in de voorlopige of de definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
4.7 Chantal van Heeswijk heeft, rekening houdend met de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen promotie.

5. Betaling

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Chantal van Heeswijk nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Chantal van Heeswijk gemaakte kosten, zoals proces kosten en buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betaling, komen ten laste van de opdrachtgever.

6. De overeenkomst en opzegging

6.1 Door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden kunnen prijsopgaven wijzigingen ondergaan.
6.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Chantal van Heeswijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen.
c. fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/ gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
7.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Chantal van Heeswijk, is de aansprakelijkheid van haar voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in verhouding staat tot de omvang van de opdracht en het verstrekte honorarium.
7.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

Januari 2001 Chantal van Heeswijk btw nummer NL1405.72.648.B.01

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!